» محصولات » پروتئینی » گوشت سفید » مرغ
دسته بندی ها
فیلترها
 • کمتر از یک کیلو
 • یک کیلو و بیشتر
 • پویا پروتئین
 • 202
 • ب آ
 • کاله
 • بهین پروتئین
 • آرین
 • آوا پروتئین
  فیلتر کردن
  فقط نمایش کالاهای موجود
  ران سوخاری 900 گرمی پویاپروتئین

  ران سوخاری 900 گرمی پویاپروتئین

  0 ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

  سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

  0 ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

  مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

  0 ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  پاچین مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

  پاچین مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

  0 ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

  ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

  0 ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  ساق مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  ساق مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  0 ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  مغز ران بی‌پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

  مغز ران بی‌پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

  0 ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  ران مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

  ران مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

  204300 ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  سینه مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  سینه مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  0 ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  0 ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  فیله سوخاری 900 گرمی پویا پروتئین

  فیله سوخاری 900 گرمی پویا پروتئین

  ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  پاچین مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  پاچین مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  شنیسل با آرد 900 گرمی پویا پروتئین

  شنیسل با آرد 900 گرمی پویا پروتئین

  ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  جوجه چینی 900 گرمی پویا پروتئین

  جوجه چینی 900 گرمی پویا پروتئین

  ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی پویا پروتئین

  جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی پویا پروتئین

  ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  بال و بازوی ساده 900 گرمی پویا پروتئین

  بال و بازوی ساده 900 گرمی پویا پروتئین

  ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  جوجه ساده 900 گرمی پویا‌پروتئین

  جوجه ساده 900 گرمی پویا‌پروتئین

  0 ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  فیله مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  فیله مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

  مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

  ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  ساق بدون پوست مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  ساق بدون پوست مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  مغز ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  مغز ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

  ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  ران و سینه بی پوست 900 گرمی پویا پروتئین

  ران و سینه بی پوست 900 گرمی پویا پروتئین

  ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  سینه مرغ بدون پوست 900گرمی پویا پروتئین

  سینه مرغ بدون پوست 900گرمی پویا پروتئین

  ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد
  ساق بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

  ساق بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

  ریال

  ریال

  تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

  خریدتعداد