» محصولات » خواروبار » برنج
دسته بندی ها
فیلترها
 • طارم
 • هاشمی
 • دودی
 • شیرودی
 • دانه بلند
 • نیم دانه
 • مخصوص سوشی
 • کمتر از 5 کیلو
 • 5 کیلو و بالاتر
 • برتر
 • گلستان
 • محسن
 • آوازه
 • پردیس
 • کریمی
 • کیمیا
 • پی ان سی
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
برنج 5 کیلویی جواهری معطر آستانه

برنج 5 کیلویی جواهری معطر آستانه

725000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج هاشمی گیلان مرادی

برنج هاشمی گیلان مرادی

1558000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج براولی مشکی

برنج براولی مشکی

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 برنج قهوه ای 2 کیلویی هاتی کارا

برنج قهوه ای 2 کیلویی هاتی کارا

355100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج قهوهای 900 گرمی هاتی کارا

برنج قهوهای 900 گرمی هاتی کارا

167200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج طارم ممتاز معطر 1 کیلویی گلستان

برنج طارم ممتاز معطر 1 کیلویی گلستان

167000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج هندی دانه بلند 10 کیلویی محسن

برنج هندی دانه بلند 10 کیلویی محسن

672790 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج سوشی پی ان سی

برنج سوشی پی ان سی

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج هاشمی ممتاز 10کیلویی برتر

برنج هاشمی ممتاز 10کیلویی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج طارم هاشمی 5 کیلویی برتر

برنج طارم هاشمی 5 کیلویی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج ایرانی نقره ای 10 کیلوگرم آوازه

برنج ایرانی نقره ای 10 کیلوگرم آوازه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج ایرانی طلائی 5 کیلوگرم آوازه

برنج ایرانی طلائی 5 کیلوگرم آوازه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج طارم ایرانی 5 کیلویی پردیس

برنج طارم ایرانی 5 کیلویی پردیس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج هاشمی 4.5 کیلویی گلستان

برنج هاشمی 4.5 کیلویی گلستان

749400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج خوش پخت ایرانی 10 کیلویی پردیس

برنج خوش پخت ایرانی 10 کیلویی پردیس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج طارم ایرانی 10کیلویی پردیس

برنج طارم ایرانی 10کیلویی پردیس

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج طارم ممتاز معطر 10 کیلویی گلستان

برنج طارم ممتاز معطر 10 کیلویی گلستان

1664800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان

برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان

749400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان

برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلویی گلستان

377400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج شیرودی 5 کیلویی کیمیا

برنج شیرودی 5 کیلویی کیمیا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج طارم فریدونکنار 2.5 کیلویی کیمیا

برنج طارم فریدونکنار 2.5 کیلویی کیمیا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج طارم 10 کیلویی کیمیا

برنج طارم 10 کیلویی کیمیا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج هاشمی دودی 2.5 کیلویی کیمیا

برنج هاشمی دودی 2.5 کیلویی کیمیا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنج دودی 5 کیلویی کیمیا

برنج دودی 5 کیلویی کیمیا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد